Kiểm tra công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường các khu vực

Đăng lúc 11:22:47 ngày 06/01/2020 | Lượt xem 2864 | Cỡ chữ

Ngày 03/01/2020, các đ/c đại diện lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các phòng ĐTMT, VPGĐ đã tiến hành việc kiểm tra công tác VSMT, VSCN tại hiện trường các khu vực G9, Km6 và Lép Mỹ. 

Nhìn chung nhà thầu và các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc những ý kiến của lãnh đạo Công ty về tăng cường công tác VSMT, vệ sinh MBSX, cụ thể: Tại kho cảng Km6 đã thực hiện tương đối tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường; kho than G9 thực hiện tốt, đảm bảo về công tác VSMT. Tại khu vực mặt bằng phân xưởng ô tô vận tải 2 công tác vệ sinh mặt bằng công nghiệp chưa được tốt, cụ thể: các chất thải nguy hại chưa được thu gom quản lý theo quy định, còn để lẫn lộn giữa chất thải nguy hại với chất thải thông thường; đề nghị phân xưởng ô tô vận tải 2 thực hiện nghiêm túc việc thu gom, quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định về công tác môi trường. Tại kho than Lép Mỹ nhà thầu thực hiện chưa tốt, việc phát quang cỏ cây, thu dọn rác thải chưa đảm bảo, còn để ngổn ngang. Đề nghị Kho cảng Km6 giám sát việc thực hiện của nhà thầu tại kho than Lép Mỹ, đảm bảo tốt công tác VSMT tại khu vực mặt bằng đơn vị được giao quản lý.        

  

8/10 954 bài đánh giá