Ban lãnh đạo Công ty tổ chức họp nhận xét đánh giá cán bộ năm 2023.

Đăng lúc 12:17:32 ngày 09/12/2023 | Lượt xem 546 | Cỡ chữ

Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị; Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữu chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 159. Căn cứ quy chế quản lý cán bộ và Quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

Đ/c Trần Văn Quảng - BTĐU, Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ Công ty năm 2023

Sáng ngày 11/12 tại trụ sở văn phòng, Ban Lãnh đạo Công ty đã tổ chức họp kiểm điểm và đánh giá cán bộ năm 2023. Tham dự cuộc họp có các đ/c trong BCH Đảng bộ, Ban lãnh đạo điều hành. Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đã nêu rõ mục đích yêu cầu của việc nhận xét đánh giá cán bộ năm 2023, cần được thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, quy định và tiêu chí về nhận xét, đánh giá cán bộ theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 5772/TKV-TCNS ngày 24/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Sau khi nghe Phòng Tổ chức lao động báo cáo kết quả nhận xét đánh giá, chấm điểm Quý I,II,III năm 2023 của từng cán bộ diện TKV quản lý và bản tự kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm của từng đồng chí là cán bộ thuộc diện đánh giá. Ban lãnh đạo Công ty cùng thảo luận, thống nhất nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng đồng chí cán bộ Người quản lý Công ty và các chức danh cán bộ diện TKV quản lý.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2023, Cán bộ quản lý điều hành Công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những khuyết điểm, tồn tại trong năm, phát huy những mặt mạnh, ưu điểm đã đạt được, quyết tâm vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã đề ra./.

9/10 182 bài đánh giá