Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 VÀ 5

14 Tháng Mười Một 2012 10:39 SA

Thực hiện Công văn số 1672/HĐGDQP - AN ngày 12/10/2012 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Cẩm Phả V/v “ Tổ chức triển khai mở lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 và 5 chưa qua chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh” và kế hoạch số 6767/KH-KVCP ngày 24/10/2012 của Giám đốc công ty về việc Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho đối tượng 4 và 5

Trong hai ngày 08 - 09/11/2012 Ban CHQS Công ty đã phối hợp với Hội đồng GDQP-AN thành phố Cẩm Phả tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho trên 100 cán bộ đảng viên ở các đơn vị trong toàn Công ty thuộc đối tượng 4 và 5.

Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Biên - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự TP Cẩm Phả giảng bài tại lớp học

 Qua đợt bồi dưỡng nhằm giáo dục sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân để các học viên nhận thức đúng đắn và đầy đủ việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người mỗi tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ Quốc Phòng-An ninh. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “ Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch” bảo vệ Đảng, bảo vệ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, góp phần giữ vững ANCT-TTAT-XH trên địa bàn, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty tạo sự hấp dẫn cho khách hàng đẩy mạnh SXKD củaCông ty phát triển bền vững.

Cuối đợt bồi dưỡng các học viên đều phải viết bài thu hoạch. Kết quả 100% đạt yêu cầu 76% đạt khá, trên cơ sở đó Công ty đề nghị Hội đồng GDQP-AN Thành phố Cẩm Phả cấp giấy chứng nhận cho các học viên.

                                                                                                                                              Xuân Hiểu

Các tin khác

Tin nổi bật

Thông báo

Tìm kiếm

Portal KVCP Quảng cáo 1

Hình ảnh