Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Đăng lúc 12:18:20 ngày 26/01/2018 | Lượt xem 1197 | Cỡ chữ

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở - Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của các Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về tăng cường công tác bảo vê, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết trên, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là Nghị quyết có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực của đơn vị và Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn đã đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên tập trung chú ý lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6. Đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận về Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn đã gửi cho các đơn vị, cụ thể hóa các nội dung của Chương trình hành động của Tập đoàn vào Chương trình hành động của đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Một số hình ảnh:

7/10 399 bài đánh giá